Hoe gaan we van mooie woorden naar een concrete uitrol van warmtepompen

Het jaar 2023 moet het jaar van de grootschalige toepassing van warmtepompen in sociale huurwoningen opleveren. Helaas lijken noch de installatiebranche noch de corporatiesector hiervoor klaar te zijn. Nu nog steeds beleidsvoornemens, verkenningen, studies en heel veel pilots.

Maar wat is nodig voor een echte start?

Wettelijke verplichting in 2026 bij ketelvervanging

De afgelopen jaren is op alle fronten gepleit voor versnelde introductie van hybride en volledig elektrische warmtepompen in de bestaande woningbouw. Een manifest van onder meer Techniek Nederland riep voorjaar 2021 op tot opschaling naar jaarlijks minstens 100.000 hybride warmtepompen vanaf 2024 zodat in 2030 zo’n 1 tot 2 miljoen hybride warmtepompen opgesteld staan.

Corporaties zegden medio 2022 hun medewerking toe in de Nationale Prestatieafspraken (blad 7 bolletje 4). Vanaf 2023 in principe toepassing van warmtepompen bij ketelvervanging in woningen met energielabel D of beter. Vooruitlopend op de wettelijke plicht in 2026 om bij ketelvervanging in principe altijd warmtepomptechniek toe te passen. Medio 2022 lanceerde minister Jetten een actieplan. De installatiebranche ontving eind 2022 subsidie om gedurende 3 jaar -doeljaar 2024 schuift naar 2026- naar dat jaarlijkse tempo van minstens 100.000 warmtepompen te groeien (keuzewijzer Milieu Centraal voor particuliere eengezinswoningen). Kortom, veel tromgeroffel.  

Hier zijn werkbare adviezen voor meer tempo vanuit het perspectief van corporaties

Zowel de installatiebranche als de corporatiesector lijken momenteel zeker nog niet klaar voor concrete opschaling in 2023. Corporaties brengen niet grootschalig in en installateurs komen nog niet met wenkende oplossingen. Adviezen voor meer tempo vanuit het perspectief van corporaties.  

Inventariseer en bepaal de haalbaarheid met type oplossing bij alle complexen met individuele combiketels op basis van 6 vragen:

  1. Transitievisie warmte: Zet de door de gemeenteraad vastgestelde Transitievisie Warmte af tegen het vervangingsbeleid van cv-ketels. Waar blijft het gasnet nog minstens 15 jaar liggen, zodat een hybride warmtepomp een veilige keuze is.
  2. Isolatieniveau: Is de woning geschikt voor hybride of zelfs volledig elektrische warmtepomptechniek
  3. Geschiktheid afgiftesysteem: Zijn lagere temperaturen mogelijk of zelfs koelen bij volledig elektrische warmtepompen
  4. Flankerende maatregelen: Breng per situatie in kaart welk type warmtepomp toe te passen. Denk aan de gewenste lagere temperaturen in het afgiftesysteem, de verplichting om thermostaatkranen toe te passen en het waterzijdig inregelen.
  5. Ruimtelijke inpassingsmogelijkheden: Wat zijn de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden zoals beschikbare ruimte voor de warmtepomp
  6. Geschiktheid elektriciteitsnetwerk: Overleg op tijd met de netbeheerder. De druk op het elektriciteitsnetwerk neemt bij hybride warmtepompen enigszins en bij elektrische warmtepompen fors toe. Verzwaring van het net kan een thema worden. Ga ook meteen in overleg met de installateurs die nu de ketels onderhouden vanwege het capaciteitsvraagstuk.

Bepaal in welke processen plaatsing het beste in te passen is

Op voorhand lijkt de geplande ketelvervanging voor de hand te liggen. Waarschijnlijk zijn andere opties zeker zo interessant. Mutaties, klantgestuurd, inpassing in verbeterprojecten op complexniveau of als compleet nieuw programma.

Kies voor een wijze van contracteren

Bepaal de ambitie met budgetten. Als aanvulling op reguliere cv-onderhoudscontracten? Of als inkoop van alleen warmtepompen met harde prestatiegaranties bij een gespecialiseerd bedrijf?

Gerelateerde kennisitems

Brochure

Meer weten?

In de brochure staat alle informatie over onze warmtepompen samengevat. Download vrijblijvend onze brochure via onderstaan knop.